Home » Ereloon en kosten

Ereloon en kosten

Het ereloon en de kosten verbonden aan de tussenkomst van advocaat Riet Stevens bevatten drie elementen:

  1. het ereloon, dat bestaat uit de vergoedingen die advocaat Riet Stevens aanrekent voor de door haar verleende intellectuele prestaties. Het standaard basisereloon van advocaat Riet Stevens wordt berekend a rato van 150 EUR per gepresteerde uur, welke gepresteerde uren zullen worden bijgehouden op een werkfiche bij advocaat Riet Stevens, alwaar het controleerbaar is op eenvoudig verzoek van de cliënt. Het basisereloon van advocaat Riet Stevens kan worden vermenigvuldigd met allerlei coëfficiënten in gevolge van o.a. het bekomen resultaat, de moeilijkheidsgraad, het dringende karakter en de belangrijkheid van de zaak; Dit geldt voor alle besprekingen met cliënten, juridisch opzoekingswerk, redactie van processtukken zoals conclusies, het opstellen van dagvaardingen en dergelijke meer, bestudering van processtukken van tegenpartijen of van gerechtelijke dossiers, pleidooien en de voorbereiding ervan, onderhandelingen met tegenpartijen en/of derden, plaatsbezoeken, bijstand tijdens expertises, redactie van brieven, redactie van contracten, mondelinge of schriftelijke adviezen, enzovoort
  2. De vaste algemene kosten voor de werking van het kantoor van advocaat Riet Stevens, zoals kosten verbonden aan alle en divers redigeerwerk, papier, verzekeringen, personeel, ed.
    Deze worden forfaitair begroot, ten bedrage van 10 EUR per pagina. De verplaatsingskosten worden aangerekend ten bedrage van 0,50 EUR per verplaatste kilometer buiten de stad Antwerpen.
  3. De specifieke aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten voor de uitvoering van de door cliënt gevraagde dienstverlening zoals bv. de gerechtskosten en uitgaven die advocaat Riet Stevens heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon. Behoudens de kosten voor de griffie en openbare instantie, zullen alle andere kosten (vb: gerechtsdeurwaarder) rechtstreeks aan de cliënt worden overgemaakt ter betaling.

Sinds 1 januari 2014 zijn advocaten BTW-plichtig en wordt 21% BTW aangerekend op het ereloon en de kosten verbonden aan de tussenkomst van advocaat Riet Stevens.


Advocaat Riet Stevens behoudt zich het recht voor om, rekening houdende met de specificiteit van de zaak, het ereloon vrij en anders dan hier aangegeven, te bepalen.

In alle zaken wordt gewerkt met voorschotten, de zogenaamde provisies. Dit betekent dat u gevraagd wordt om op voorhand een deel van de kosten en erelonen te betalen om het kantoor toe te laten het werk aan te vatten. In ingewikkelde of hoogdringende zaken kunnen meerdere provisies nodig zijn. Bij gebreke aan betaling van een provisie, wordt de behandeling van het dossier stopgezet.

Er wordt regelmatig tussentijds afgerekend en op het einde van de zaak volgt een eindafrekening.

Het is helaas onmogelijk om in het algemeen een raming te geven van de kosten van bijstand door het kantoor. Elke zaak is verschillend en vraagt een andere aanpak en ook de procedurele stappen van de tegenpartij kunnen niet worden voorzien. Dat maakt dat ook in elke zaak de daaraan verbonden kosten verschillend zijn.

Bij het eerste gesprek zal steeds duidelijkheid en uitleg gegeven worden over de dienstverlening van het kantoor en het hiermee gepaarde kostenplaatje. Consultaties zijn steeds op afspraak.

Het kantoor werkt steeds met een Samenwerkingsovereenkomst, dewelke u zal gevraagd worden om te ondertekenen bij aanvang van elk dossier.

Bovendien zal tijdens dit gesprek nagegaan worden of onze kosten en erelonen van advocaat Riet Stevens kunnen betaald worden door een rechtsbijstandsverzekering. Dit is vooral het geval bij de rechtsbijstandsverzekering verbonden aan de verzekering van uw wagen, de familiale verzekering en de brandverzekering, maar ook voor bouwzaken en familierecht zijn er verzekeringen die uw rechtsbijstand dekken.

Indien uw inkomsten ontoereikend zijn om het ereloon en de kosten van advocaat Riet Stevens te betalen, dan kan u de bijstand van een pro deo-advocaat vragen.

Als u uw zaak wint, kunt u in bepaalde gevallen van de tegenpartij de zogenaamde rechtsplegingsvergoeding vorderen, dit is een vergoeding voor het feit dat u beroep heeft moeten doen op een advocaat en waarbij u de door u gemaakte kosten gedeeltelijk kan recupereren. Het gaat slechts om een forfaitaire vergoeding, zeker niet om de terugbetaling van al uw kosten. De rechter bepaalt in het vonnis welk bedrag u toekomt op basis van tabellen.

De beroepsaansprakelijkheid van advocaat Riet Stevens is verzekerd bij Amlin Europe bij Van Breda onder polisnummer LXX034899